Aanleg en planvorming

Aanleg natuurterreinen met oog voor de natuur

Ontwikkeling naar een natuurlijk ingericht terrein

Mekelogisch Beheer kan u helpen bij het versnellen van de ontwikkeling van een natuurlijk ingericht terrein met een hoge biodiversiteit. Ieder terrein is te vormen naar een meer natuurlijk terrein. Vaak is de uitgangssituatie een voormalig landbouw terrein. Zo’n terrein is vaak lang zwaar bemest geweest en vaak langdurig met bestrijdingsmiddelen behandeld. Op bemeste grond komen andere planten voor dan op voedselarme grond en de residuen van de bestrijdingsmiddelen kunnen lang een goede ontwikkeling in de weg staan. De voedselarme vegetatie is vaak gevarieerder qua soorten en biedt meer kansen aan de fauna.

Omvorming naar meer biodiversiteit, naar een meer natuurlijke situatie kan versneld worden door de voedselrijke toplaag af te graven en af te voeren of in het terrein te concentreren. Daarmee kan ook een visueel spannender terrein ontwikkeld worden.

Met de visie van Mekelogisch Beheer

meer biodiversiteit in nieuw aan te leggen natuur

planvorming Mekelogisch Beheer

Planvorming

Het omvormen van een stuk landbouwgrond naar een meer natuurlijk terrein passen wij regelmatig toe. Op stukken van enkele honderden vierkante meters maar ook hectares aaneengesloten. Daar moet vaak eerst een plan voor gemaakt worden. Na gesprek over de wensen en mogelijkheden met de opdrachtgever en onderzoek tav de plaatselijke bodem maken we een vastomlijnd doch flexibel plan. De flexibiliteit is nodig omdat zich tijdens het afgraven situaties kunnen openbaren die bij het vooronderzoek niet opgemerkt zijn en die wel waardevolle uitgangssituaties kunnen geven voor een bepaalde vegetatie.

Met zo’n plan kunnen er gesprekken met de gemeente gevoerd worden, soms zijn er vergunningen voor de aanleg nodig of moet er een wijziging in het bestemmingsplan komen. Mekelogisch Beheer kan u assisteren in dit traject.

afgraven vruchtbare grond

Aanleg

Nadat eventueel gemeente en provincie hun akkoord hebben gegeven, gaan we een kraanmachinist inhuren en deze duidelijk maken wat de bedoeling is. Dit vergt vaak sturing op verschillende momenten. Het streven is meestal om met de aanwezige grond flink wat verschillende uitgangssituaties te creëren: Hooggelegen schrale grond geeft bijvoorbeeld andere vegetatie dan dezelfde bodem die lager en vochtiger ligt. Hoe meer variatie er kan worden aangebracht hoe gevarieerder het terrein wordt. Dit komt de biodiversiteit ten goede, maar maakt het terrein ook visueel aantrekkelijker.

verspreiden maaisel MB

Biodiversiteit versnellen

Na afronding van het grondwerk zaaien we vaak inheemse soorten in. Dit doen we met kruidenmengsels van De Cruydthoeck. Daarnaast brengen maaisel aan dat we winnen in natuurrijke terreinen in de buurt. Direct na het maaien harken we dit maaisel op en verzamelen het in een trailer. Dit maaisel bevat meer dan zaden. Als we de trailer op de plaats van bestemming opendoen, komen er vaak direct beestjes uit als padden, kikkers en salamanders. Naast deze opvallende dieren zitten er in het maaisel insecten en schimmels die nodig zijn voor de ontwikkeling van een goede vegetatie. Dit kan worden gezien als flora- en faunavervalsing. Onze visie hierop is echter dat wij mensen zoveel barrières hebben opgeworpen dat het voor veel soorten lang kan duren, of zelfs onmogelijk is zich in een geschikt gebied te vestigen.